77-ე საჯარო სკოლა

Июнь 22, 2007

Welcome!

Filed under: კანდიდატის შესახებ — 77school @ 11:28 дп

mogesalmebiT Zvirfaso maswavleblebo,

moswavleebo da mSoblebo!

aRniSnuli saiti, www.77school.wordpress.com, gaixsna 77-e sajaro skolis direqtorobis kandidatis q-ni iza kvantiZis mxardasaWerad, amave skolis ufrosklaselebisa da kursdamTavrebulebis mier.    

iza kvantiZes am skolaSi gansakuTrebuli wardgena ar sWirdeba, igi wlebis ganmavlobaSi muSaobda 77-e sajaro skolaSi (maSindel #5 gimnaziaSi) direqtoris moadgiled aRmzrdelobiT dargSi da maTematikis maswavleblad. mas kargad icnoben rogorc niWiers, organizebuls, disciplinis moyvaruls, skolis SemoqmedebiTi da kulturuli moRvaweobis sulisCamdgmels.

iza kvantiZis dauRalavi Sromis Sedegi iyo skolis sicocxliT savse cxovreba,  uamravi kulturuli, SemecnebiTi, gasarTobi RonisZieba, saintereso saswavlo procesi, romelic arasdros daaviwydeba TiToeul Cvengans. aRmzrdelobiTma procesma, bavSvebisadmi individualurma midgomam, arsebuli problemebis umtkivneulod mogvarebamYkidev ufro Seayvara moswavleebs Tavisi skola. gazeTi `gimnazieli~ ki, romelic mTeli sisruliT aRwerda skolis cxovrebas, udidesi gamocdilebis momcemi aRmoCnda araerTi kursdamTavrebulis momavali profesiuli saqmianobisaTvis. moswavleTa TviTmmarTvelobis mier Catarebuli RonisZiebebi kidev erTi dasturia iza maswavlebelTan gatarebuli lamazi dReebisa. es q-ni izas skolaSi moRvaweobis Zalian mokle daxasiaTebaa.

amdenad, darwmunebulebi varT, rom nebismieri adamiani, romelic icnobs iza kvantiZes an ubralod  Sexeba hqonia masTan, yovelgvari fiqrisa da yoymanis gareSe gaakeTebs arCevans sasurveli direqtorobis kandidatis mxardasaWerad.     

mogvwereT Tqveni Sexedulebebi kandidatis, skolis ganviTarebis Tqveneuli xedvis da perspeqtivebis Sesaxeb. CvenTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania moswavleTa Sexedulebebi, radgan gvsurs Cvens bavSvebs ocnebis skola realobad vuqcioT.

uaxloes momavalSi SemogTavazebT kandidatis mier SemuSavebul skolis ganviTarebis programas, romelic saSualebas mogcemT ukeT gaecnoT q-ni iza kvantiZis miznebsa da amocanebs skolis momavalTan dakavSirebiT. 

veliT Tqvens gamoxmaurebas

CvenTvis yoveli Tqvenganis mosazreba mniSvnelovania!

erTad avaSenoT Cveni saocnebo skola! 

Реклама

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com.